Wat doet Groenlicht Meerssen

logo Groen Licht
meerssen
                   
 
 

Inleiding

 
 
 
 

In Meerssen is sinds enkele jaren de Stichting Duurzaam Meerssen (SDM) werkzaam om de Duurzaamheid binnen de gemeentegrenzen te bevorderen. Een van de activiteiten die door SDM ontplooid zijn is het aanbieden van energiescans aan het Midden en Klein bedrijf (MKB) en met name de categorie winkeliers. De energiescans hebben in alle gevallen geleid tot een advies omtrent het aanpassen van verlichting of verwarming en daarbij is tevens een investering en terugverdientijd berekend. In veel gevallen gaat het om relatief lage investeringen (tussen € 500 en € 5.000) die terug te verdienen zijn binnen 3 jaar. Wat tijdens dit project is opgevallen is dat de gemiddelde ondernemer aarzelt om de investering te doen omdat dit direct ingrijpt in de liquide middelen van de onderneming. Naast de winkeliers is er ook ervaring opgedaan in de non-profit sector zoals sportclubs en de Basiliek (R.K.Kerk). Ook daar zijn aarzelingen door gebrek aan middelen om te investeren. De gemeente Meerssen heeft een speciaal budget voor duurzame investeringen maar kan en wil geen rol in het uitlenen van geld in nemen. Wel is de Gemeente, mede door een motie van het CDA (9-11-2017) al aangespoord om een actievere rol te nemen om energie scans uit te voeren bij clubs en verenigingen en daarbij in overleg te treden met SDM. De ervaring van SDM in het MKB project en de aansporing van de politiek in de gemeente Meerssen om actiever in te zetten op verduurzaming, heeft een aantal mensen ervan overtuigd dat, met een revolverend fonds voor duurzame investeringen, de gemeente Meerssen een nieuwe impuls kan krijgen om een verdere bijdrage te leveren aan grotere doelen zoals omschreven in de akkoorden van Parijs. De insteek van dit fonds is om minimaal 5 jaar te functioneren, waarbij na 2 jaar wordt beslist of er nog nieuwe leningen worden verstrekt of niet.

 
 

Organisatievorm

 
 
 
 

Aangezien zowel gemeente Meerssen, Stichting Duurzaam Meerssen als ook de betrokken marktpartijen geen belangenverstrengeling wil veroorzaken dient het revolverend fonds beheerd te worden door een onafhankelijk orgaan. Uit gesprekken met notarissen is gebleken dat voor een dergelijk initiatief het beste gekozen kan worden voor een stichting omdat het gaat om realisatie van een maatschappelijk ideëel doel i.c.m. het beheer van vermogen. Voor de oprichting van de Stichting zijn statuten benodigd. De stichting heeft een bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris en beoordelaar), maar geen leden. De bestuurders van de Stichting zijn niet in loondienst. De Stichting kan evt. personeel in dienst nemen (bijvoorbeeld een fondsbeheerder). De stichting is een rechtspersoon. Dit betekent dat de bestuurders in principe niet aansprakelijk zijn voor de schulden. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. Bestuurders zijn bijvoorbeeld wel aansprakelijk bij wanbestuur, niet voldoen aan subsidievereisten of als de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister. Het stichtingsbestuur heeft in dit geval primair de taak om toezicht te houden op het beheer van vermogen en uitlening van financiële middelen. Minimaal één persoon van de stichting zal beoordelen of een lening-aanvraag gehonoreerd zal worden.

 
 

Wat doen we en voor wie?

 
 
 
 

De Stichting Groen licht (Duurzaam investeringsfonds) leent geld uit aan ondernemers, stichtingen en verenigingen tegen 0 (nul) procent rente. Voorwaarde voor het lenen van het geld is dat er eerst een energiescan wordt gemaakt. De energiescan wordt betaald of medegefinancierd door SDM. De energiescan wordt samen met een eenvoudig aanvraag formulier, om het laagdrempelig te houden, ingediend bij de Stichting Groen Licht Meerssen. Groen Licht Meerssen heeft een deskundig bestuurslid die de aanvraag beoordeelt. Indien de beoordeling positief is wordt er door een aparte beheerseenheid een contract opgemaakt voor het lenen van het geld. Het geld wordt in termijnen terugbetaald waarbij de lener altijd direct voordeel van de investering heeft omdat het terug te betalen bedrag per termijn maximaal 90% is van de beoogde besparing. Uiteindelijk wordt er wel 100% terugbetaald. De precieze procesflow en de daarbij behorende voorwaarden zijn te vinden bij de Werkwijze. Het gaat altijd om bedragen tussen de € 500 en € 5.000 met een terugverdientijd van kleiner dan 3 jaar. De klanten van Groen Licht Meerssen zijn kleine bedrijven (winkeliers, ondernemers en éénmansbedrijven), clubs (sportclubs of andere verenigingen met accommodatie) of maatschappelijke organisaties die al gedurende enige tijd in Meerssen actief zijn en hun bestaansrecht bewezen hebben. De geschetste regeling sluit meteen pop-up stores uit van deelname. Beoordeling of de aanvrager aan de criteria van de Stichting voldoet, ligt bij de beoordelaar van de Stichting.